Selskabet

Bestyrelse

Trine Bie-Olsen. Formand. Cand.mag. Lektor ved Slagelse Gymnasium
Marianne Olsen. Næstformand. Cand.mag. Lektor emerita ved Herlufsholm Skole
Sekretær. Susanne Outzen, Cand.mag i middelalderarkæologi
Lotte Winkel. Grafisk designer
Jocelyn Pedersen. Cand.mag.

Fundats

Birgitte Gøye Selskabet har til formål at indsamle og formidle viden om Birgitte Gøye (o.1511-1574), én af Danmarks betydningsfulde renæssancekvinder.

Selskabets digitale kilde- og artikelsamling på hjemmesiden birgittegoeye.dk belyser Birgitte Gøyes liv og virke ud fra centrale temaer som skolegrundlæggelse, tro, kvindeliv og adel. Bidragene til kilder og artikler kommer dels fra eksperter indenfor relevante videnskabelige fagtraditioner, dels fra selskabets bestyrelsesmedlemmer, der besidder et stort kendskab til aspekter af Birgitte Gøyes liv og samtid.

Formidlingen af viden om Birgitte Gøyes liv og virke faciliterer selskabet gennem materialesamlingen på hjemmesiden, der er tilgængelig for alle interesserede og nysgerrige. Selskabet indgår i sparring og samarbejde med andre aktører.

Det er vor ambition at belyse Birgitte Gøyes plads i Danmarkshistorien med den relevans, hendes liv kan have i dag.


Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Birgitte Gøye Selskabet.
Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

§2.
Foreningens formål er at synliggøre og formidle viden om Birgitte GjøelGøye (o.1510-1574).
Foreningen arbejder med formidlingsaktiviteter til forståelse af Birgitte Gøyes liv, tid og virke.
Foreningens arbejde finansieres ved hjælp af gaver, fondsmidler og frivilligt arbejde.

§3.
Som medlemmer af foreningen kan optages personer med interesse for foreningens formål som angivet i § 2.

§4.
Medlemmeme betaler et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling.

§5.
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april i Næstved Kommune.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter vedtagelse på en ordinær generalforsamling, efter beslutning af bestyrelsen eller efter forlangende af mindst 5 af foreningens medlemmer eller af foreningens revisor.
Forlangende som nævnt skal meddeles bestyrelsen skriftligt med angivelse af hensigten med generalforsamlingens afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse er modtaget af bestyrelsen.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev eller pr. e-mail med angivelse af dagsorden til foreningens medlemmer.
Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 15. januar samme år.

§6.
På den ordinære generalforsamling skal foretages:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens aflæggelse af årsberetning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

§7.
På foreningens generalforsamlinger har hvert medlem 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningen foretages skriftligt, såfremt dirigenten beslutter det, eller mindst 3 medlemmer forlanger det.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning udkræves, at beslutningen vedtages med tilslutning af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
Sekretæren udarbejder referat af generalforsamlingen til dirigentens godkendelse og underskrift senest 1 uge efter generalforsamlingens afholdelse.

§8.
Bestyrelsen består af 5 -7 medlemmer.
Indtil afholdelse af foreningens 1. ordinære generalforsamling kan bestyrelsen supplere sig selv med indtil yderligere 2 medlemmer.
På den 1. ordinære generalforsamling er mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer (3 af 5, 3 af 6 eller 4 af 7) på valg, medens resten er på valg på den 2. ordinære generalforsamling. Herefter gælder alle valg for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden kan bestyrelsen udpege et nyt medlem i den afgåendes sted.
Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling samt i øvrigt efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når formanden skønner det påkrævet, eller når et medlem af bestyrelsen eller foreningens revisor fremsætter krav herom.
Sekretæren fører referat af bestyrelsens møder. Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer senest I uge efter mødet til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

§9.
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Foreningen hæfter alene med dens formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller medlemmerne af bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Intet medlem af foreningen eller bestyrelsen kan, når bortses fra det på den ordinære generalforsamling fastsatte kontingent, pålægges at foretage indbetalinger til foreningen eller dennes kreditorer.

§ 10.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Revision af foreningens regnskaber foretages af den på hvert års ordinære generalforsamling valgte revisor. Afgår revisor i valgperioden udpeger bestyrelsen en ny revisor i den afgåendes sted. Til at revidere foreningens 1. årsregnskab udpeger bestyrelsen en revisor.

§ 11.
Vedtages det på en generalforsamling med det herfor ifølge 7, stk. 2 fornødne flertal at opløse foreningen, skal foreningens tilbageværende formue efter beslutning, truffet på den generalforsamling, hvor det bliver besluttet at opløse foreningen, anvendes til et eller flere kulturelle formål i Næstved Kommune.
Opløses foreningen, skal foreningens arkivalier tilgå NæstvedArkiverne.

–o0o–

Således vedtaget af den stiftende forsamling d. 15.december 2020

Trine Bie-Olsen
Marianne Olsen
Karen Urth
Palle Birk Hansen
Susanne Outzen

Se/download vedtægterne i pdf-udgave: vedtaegter.pdf